Πηγες

Η αρχαιολογία του υφάσματος χρησιμοποιεί πολλά είδη πηγών για να αντλήσει στοιχεία σχετικά με την ιστορία της υφαντικής αλλά και της ένδυσης. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες, είτε μέσω των ευρημάτων και της τέχνης γενικότερα, είτε μέσω των ίδιων των ανασκαφικών δεδομένων, αποτελούν το πρώτο μεγάλο σώμα άντλησης πληροφοριών. Δεύτερο εξίσου μεγάλο σώμα αποτελούν οι γραπτές πηγές, κείμενα και επιγραφές. Επιπλέον, ιδιαίτερα χρήσιμη στην μελέτη των υφασμάτων είναι η εθνολογική παρατήρηση.