Lion's Gate, Mycenae.

Lion's Gate, Mycenae.

Lion's Gate, Mycenae